Over ons

Ieder jaar zorgen vrijwilligers ervoor dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend blijft.

De organisatie van de herdenkingen en vieringen rondom 4 en 5 mei ligt in handen van een zelfstandige stichting: de Stichting 4 en 5 mei Barneveld. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden en wordt ondersteund door vrijwilligers, actief in de verschillende werkgroepen.

Stichting 4 en 5 mei Barneveld

Werkgroepen

Stichting 4 en 5 mei Barneveld heeft als verantwoordelijkheid het initiëren en organiseren van herdenkingen en vieringen rondom vrijheid in Barneveld. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Verschillende wergkroepen, samengesteld uit vrijwilligers, hebben een belangrijke bijdrage in de organisatie van de verschillende activiteiten

Werkgroep Voortgezet Onderwijs

De werkgroep onderwijs draagt zorg voor een actieve bijdrage van leerlingen in het Barneveldse voortgezet onderwijs.

Werkgroep Vier 5 mei Festival

De werkgroep Vier 5 mei Festival organiseert het jaarlijkse bevrijdingsfestival op 5 mei.

Werkgroep PR en Fondsenwerving

De werkgroep PR en Fondsenwerving houdt zich bezig met het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan en het werven van sponsors en donateurs.

Hoofdpunten beleidsplan

Statutaire doelstelling

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Fondsenwerving

De stichting zal voor het verkrijgen van de benodigde fondsen, activiteiten ondernemen, onder andere:  

Vermogen

ANBI

De Stichting 4 en 5 mei Barneveld is een Algemeen Nut Beogende Instellingen. Schenkingen aan de stichting kunnen daarom een belastingvoordeel hebben.