Het comité 4 en 5 mei Barneveld bestaat momenteel uit vijf personen. Bovenste rij van links naar rechts: Monique Blommert, voorzitter Aaldert van der Horst en penningmeester Willem Massier. Onder secretaris Sikko Kranenborg en Hans Versteeg.

Per 21 april 2022 zijn we officieel ingeschreven als Stichting 4 en 5 mei Barneveld onder Kvk-nummer 86179292. Ons RSIN is 863886504. Het nieuwe banknummer is NL31 RABO 0199 6114 32 tav Stichting 4 en 5 mei Barneveld.

Voor het feest op 5 mei is Nico Knibbe de coördinator.

Nico is te bereiken via

e. nico@knibbe.info

m. 06 24591398

We verwelkomen graag enthousiaste - liefst jongere - vrouwen en mannen om mee vorm te geven aan zowel 4 als 5 mei.

Mail ons via deze link

Statutaire doelstelling

 • de vier mei herdenking te organiseren ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna, waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog;

 • het geven van richting, inhoud en vorm aan deze herdenking en de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden;

 • op vijf mei en overige passende momenten de bevrijding van Nederland te vieren en dat we sindsdien in vrijheid leven, door stil te staan bij de waarde van vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en mensenrechten,

alles in de breedste zin van het woord.

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Fondswerving

De stichting zal voor het verkrijgen van de benodigde fondsen, activiteiten ondernemen, onder andere:

 • het werven van bedrijven/sponsors (voor onderdelen in het programma);

 • het werven van particuliere donateurs die de stichting en haar activiteiten een warm hart toedragen;

 • het werven van partners die inhoudelijk en materieel bijdragen;

 • steunfondsen aanschrijven.

Vermogen

 1. De stichting heeft geen winstoogmerk;

 2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting;

 3. De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling;

 4. De stichting dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen;

 5. De stichting heeft een beleidsplan dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd;

 6. Een bestuurder noch een andere beleidsbepaler van de stichting mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.